Tjänster

Vi hjälper er att bygga en robust grund där ledning, chefer och medarbetare riktar blicken – och stegen – åt samma håll. Här beskriver vi våra tjänster, som alltid utformas i dialog med kunden.

Lyhra Samhälle

SAMVERKAN ÖVER GRÄNSER

Samhällsutmaningar kräver samverkan över gränser. Komplexiteten ökar liksom medvetenheten om att samhällsfrågor inte går att lösa i stuprör. Lösningen är samverkan – mellan myndigheter, över organisationsgränser, mellan professioner, enheter och avdelningar. Vi arbetar både på politiker- och tjänstemannanivå, gärna i en kombination. Har ni ett dilemma där olika aktörer behöver samverka för att få till en hållbar lösning, då kan vi hjälpa till.

IBA – EN MODELL FÖR SAMVERKAN

En god samarbetskultur förutsätter tillit, förtroendefulla relationer och förståelse för det gemensamma uppdraget. Och inte minst – att vi rör oss framåt i en gemensam riktning, med en gemensam målbild i fokus.

Ett av Lyhras verktyg är den forskningsbaserade IBA-modellen som kompletterar vår bas som bygger på gestaltmetodik och förändringsledarskap. The Inquiry Based Approach (IBA) är ett arbetssätt för att underlätta lärande och samverkan över sektors- och professionsgränser. Arbetssättet stödjer aktörer med olika perspektiv och roller att bygga en gemensam förståelse och komma till ett gemensamt agerande.

DIALOGBASERADE UTVECKLINGSPROCESSER

Vi använder dialog och kommunikation som verktyg och har metoder för att involvera aktörer och belysa olika perspektiv. Vi genomför dialogbaserade nulägesanalyser, mål- och visionsarbeten och utvärderingar. Vi intervjuar, leder fokusgrupper och sammanfattar resultat. Vi tar fram underlag för beslut och val av förändringsstrategi. Vi utvärderar och följer upp förändrings- och utvecklingsarbeten.


Lyhra Organisation

FÖRÄNDRINGSNAVIGATION

Vi erbjuder förändringsnavigation under utvecklings- och förändringsprocesser. Det innebär att vi kan finnas med som strategisk partner i ert förändringsarbete, men också som processledare inför beslut och i förankring. Vi hjälper er att få balans mellan det strategiska, strukturella och mänskliga perspektivet. Vi finns med som stöd under hela förändringsresan, eller i delar av den.

KULTUR OCH VÄRDEGRUND

I en föränderlig omvärld är det viktigt att organisationskulturen stödjer det gemensamma uppdraget. Lyhra leder värdegrundsarbeten där chefer och medarbetare aktivt deltar i utformandet. Det övergripande syftet är att utveckla ändamålsenliga beteenden, stärka förtroendet för verksamheten samt främja arbetsglädje hos medarbetarna.

MÅL, VISIONS- OCH STRATEGIUTVECKLING

Lyhra skapar arenor där medarbetarna engageras i mål- och visionsarbeten. En ny strategi gör skillnad endast om arbetssätt, samarbeten och vägval förändras i vardagen, och att vi rör oss framåt i en gemensam riktning, med en gemensam målbild i fokus.

DIALOGBASERADE ANALYSER OCH UTVÄRDERINGAR

Vi genomför organisationsanalyser och utvärderar förändringssatsningar av olika slag. Vi intervjuar, leder fokusgrupper och sammanfattar resultat. Vi utvärderar och följer upp förändrings- och utvecklingsarbeten. Vi använder dialog och kommunikation som verktyg och har metoder för att involvera organisationens aktörer och belysa olika perspektiv.

PROCESSLEDNING VID WORKSHOPS OCH KONFERENSER

Vi underlättar och processleder möten för att skapa gemensamma målbilder och förhållningssätt. Vi hjälper till att förverkliga visioner och strategier så att de blir verklighet och vardag. Vi ser till att förändringar blir förankrade på olika nivåer i organisationen.


Lyhra Grupp & Ledare

LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING

Lyhra utvecklar ledningsgrupper till kompetenta ledningsteam med förmåga att driva förändring i samspel med kollegorna i gruppen. Vi utvecklar ledningsgruppens förmåga till kollektivt ledarskap med samsyn i viktiga frågor. Vi bidrar till att ledningsgruppen eller projektgruppen har en gemensam plattform inför ett utvecklingsarbete. Vi har verktyg för att mäta gruppers effektivitet, som underlag för utveckling.

TEAMUTVECKLING OCH MEDARBETARSKAP

Lyhra utvecklar arbetsgrupper med syfte att få dem att fungera bättre. Det gynnar både prestation och arbetstillfredsställelse. Vi utgår från varje grupps förutsättningar och nuläge – och bygger vidare utifrån det. Vi hjälper gruppen att sätta fokus på gruppens uppdrag, målsättning, roller och på arbetsklimat, kommunikation och samarbete. Vi har verktyg för att mäta gruppers effektivitet, som underlag för dialog om utvecklingsbehov och vägval.

KONFLIKTER OCH OLIKHETER

Förändring i organisationer innebär ofta nya synsätt på roller, ansvarområden och relationer. När etablerade arbetssätt ifrågasätts uppstår olika slags reaktioner, slitningar och konflikter som försvårar förändringsarbetet. Lyhra handleder chefer, utforskar orsaker och hjälper grupper vidare när påfrestningen blir stor – eller i förebyggande syfte. Detta för att strategi och vision ska kunna omvandlas till en fungerande vardag.

FÖRÄNDRINGSLEDARSKAP

Att vara mellanchef i förändring kräver mod och uthållighet. Lyhra utbildar chefer i förändringens ledarskap och kommunikation. Vi faciliterar förändring för gemensamma förhållningssätt och vi ger stöd till chefer när förändringen ska införlivas. Vi arbetar även med andra förändringsaktörer så som HR, kommunikatörer samt process- och projektledare.

INDIVIDUELL LEDARUTVECKLING / HANDLEDNING

Ibland behöver man som chef en samtalspartner för att hantera de utmaningar man möter i sin roll. Med individuell ledarutveckling får du handledning, coachning och utbildning – allt utifrån dina behov och önskemål. Du möter en kvalificerad samtalspartner som vet hur organisationer och människor fungerar.

GRUPPHANDLEDNING, DIALOGGRUPPER, BACKSTAGEGRUPPER

Vi erbjuder också handledning i grupp där ni arbetar med egna och andras dilemman och utmaningar. Det kan variera från enstaka möten till längre samtalsserier, beroende på situationen.

VERKTYG OCH CERTIFIERINGAR

Våra konsulter har gedigna vidareutbildningar (t ex gestaltmetodik, psykosyntes, organisationspsykologi, handledningsmetodik) som stöd då vi arbetar på olika systemnivåer; organisation, grupp och individ. Vi har certifieringar i olika verktyg som används i utveckling av grupper och individer, t ex Group Development Questionaire (GDQ, Wheelan), Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI), Team Pro Teamutveckling, Lead Forward.