Våra konsulter

Vi förstår din verklighet

Lyhras organisationskonsulter har själva varit ledare, står på en gedigen beteende­vetenskaplig, kommunikations– och organisationsteoretisk grund och har lång erfarenhet av att stödja chefer och grupper i organisationer. Vi har därmed lätt att förstå de utmaningar som finns i organisationer och arbetsliv. Vi har fördjupningsutbildningar av olika slag och flera av oss har en grund i gestaltmetodik som ger konkreta verktyg för förändringsledning. Våra metoder baseras på god kunskap om aktuell forskning samt på beprövad erfarenhet.

Karin Ljudén

Karin Ljudén har arbetat med kommunikationsfrågor i ledande befattningar över tjugo år inom intresseorganisation, myndighet och börsnoterat bolag. Hon har gedigen chefserfarenhet och under de senast nio åren har hon verkat som organisationskonsult i olika slags förändrings- och utvecklingsarbeten. Karin har en fil kand i kommunikationsvetenskap och statsvetenskap och har genomgått Handelshögskolans Communication Executive programme och Ruter Dam-programmet för kvinnor i ledande befattningar.

Karins drivkraft är att arbeta för att det interna och det externa perspektivet skall hänga ihop; för starkare varumärken och organisationer där människor kan bidra och utvecklas med uppdraget i fokus.

Karin Ljudén
Organisationskonsult och partner
E-post: karin.ljuden@lyhra.se
Tel: 076-11 89 610

Kristina Vejbrink

Kristina Vejbrink har tio års erfarenhet som konsult inom personal- och organisations­området och lika lång tid i olika chefsbefattningar, både i privat och offentlig verksamhet. Kristina är utbildad personalvetare/beteendevetare från Uppsala universitet, har genomgått Handelshögskolans HR Executive programme. Hon har en masterexamen från den fyraåriga organisationslinjen vid University of Derby/Gestaltakademin. Hon ingår i juryn för Årets HR-forskning och är examinator på Gestaltakademin i Skandinavien.

Kristinas drivkraft är att arbeta för produktiva, kundorienterade och hälsosamma arbetsplatser där chefer och medarbetare utvecklas, bidrar och kommer till sin rätt.

Kristina Vejbrink
Organisationskonsult och partner
E-post: kristina.vejbrink@lyhra.se
Tel: 0706-66 34 74

Nils Nordung

Nils Nordung har lång erfarenhet av att hjälpa chefer, arbetsgrupper och styrelser med såväl vardagsstrategisk som visionär och långsiktig reflektion och utveckling. Han har främst jobbat med ideella organisationer och offentlig sektor, men också med aktörer inom näringslivet. Nils är särskilt nyfiken på de möjligheter till utveckling som triggas av vardagens utmaningar, och den kreativitet som väcks när chefer och grupper får metodiskt stöd att hitta nya perspektiv och tankemönster.

Nils har en bakgrund som kommunikatör, men är också teolog, utbildad handledare och ledarcoach. Han guidar gärna i effektiva metoder för bl.a. definition av mål, utveckling, problemupplösning samt systematiskt lärande.

Nils Nordung
Organisationskonsult
E-post: nils.nordung@lyhra.se
Tel: 070-517 89 57

Jessica Lindqvist

Jessica Lindqvist har gedigen erfarenhet som organisationskonsult, processledare, coach och handledare för chefer och ledare. Hon har arbetat som ledarutvecklare och instruktör i Klart Ledarskap.

Jessica har en magister i socialpsykologi och är ICF-certifierad coach. Hon har haft flera chefsuppdrag inom ideell sektor.

Jessicas har en förmåga att se en potential i alla människor hon möter. Hennes drivkraft är bidra till utveckling av ledare och organisationer genom konkreta aktiviteter i vardagen som gör skillnad.

Jessica Lindqvist
Organisationskonsult
E-post: jessica.lindqvist@lyhra.se
Tel: 0735-248 248

Gunnar Wallin

Gunnar Wallin har en bakgrund inom innovation och systemutveckling i näringslivet. Han har varit teknisk utvecklingschef i många år, i företag där agila arbetssätt ställer stora krav på individuellt ansvarstagande och ett utvecklande ledarskap. Han är civilingenjör i botten med en fyraårig utbildning på Psykosyntesakademin i Stockholm. Han har varit organisationskonsult sedan 2007. Uppdragen har främst handlat om att att stötta chefer och ledningsgrupper i att bli framgångsrika förändringsledare och att bidra till robusta samarbetskulturer.

Gunnars drivkraft är att stärka förändringsförmågan och systemförståelsen i organisationer. Han vill bidra till att medarbetarnas drivkrafter och kompetenser tas till vara i verksamheter med hög grad av samarbete och kommunikation.

Gunnar Wallin
Organisationskonsult
E-post: gunnar.wallin@lyhra.se
Tel: 0735-31 35 73

Anna Nordanstig

Anna Nordanstig är beteendevetare med en personalvetarinriktning och har arbetat i över tjugo år med rekrytering, ledarskap, organisationsutveckling och värdegrundsarbeten. Hon har bakgrund som HR-chef  i olika branscher alltifrån high-tech bolag till idéburen verksamhet. Anna är diplomerad ICF coach. Anna har lång erfarenhet av såväl ledningsgruppsarbete och utveckling av ledningsgrupper som av handledning av chefer. Som coach och med sin HR kompetens hjälper hon chefer och medarbetare i behov av stöd igenom förändringsprocesser eller i andra utmanande situationer kopplat till ledaransvaret.

Anna brinner för det modiga ledarskapet som får fram kraft, kärlek och energi hos människor.

Anna Nordanstig
Organisationskonsult
E-post: anna.nordanstig@lyhra.se

AnnaLena Alexandersson

AnnaLena Alexandersson har under de senaste tjugofem åren arbetat som organisationskonsult och har en bred erfarenhet inom områdena organisations- och verksamhetsutveckling, ledarskap, medarbetarskap, team/grupputveckling, konflikthantering, självledarskap och coachning. Hon har en gedigen erfarenhet av konsultuppdrag i offentlig sektor och har tidigare arbetat som HR-chef och i olika HR-roller inom region, kommuner och statliga myndigheter. Hon är utbildad socionom och har många påbyggnadsutbildningar i ledarskap och organisation.

AnnaLenas drivkraft är att jobba för utveckling och förbättring i organisationer så att chefer och medarbetare trivs, utvecklas och får använda sin fulla potential.

AnnaLena Alexandersson
Organisationskonsult
E-post: annalena.alexandersson@lyhra.se

Ylva Nordling

Ylva Nordling arbetar med utvecklingsinsatser för chefer, medarbetare, arbetslag och projektgrupper i organisationer, myndigheter och företag. Hon har över tjugo års erfarenhet som chef och projektledare inom bland annat ideell sektor, branchorganisationer och försäkringsbranchen. Ylvas erfarenhet omfattar chefs- och ledningsfrågor, HR-arbete, kommunikation och arbetsmiljöfrågor. Hon är utbildad socionom och familjeterapeut med fördjupning i den gestaltiska traditionen, genom en fyraårig utbildning som organisationskonsult vid Gestaltakademin i Skandinavien.

Ylva styrka är fånga behov och se lösningar också i konfliktfyllda relationer.

Ylva Nordling
Organisationskonsult
E-post: ylva.nordling@lyhra.se
Tel: 070-408 80 71

Nätverk och samarbeten

Lyhra ingår i nätverk av organisationskonsulter med olika inriktningar och erfarenhet från olika branscher. Vid behov stärker vi vårt team genom att ta in andra viktiga kompetenser från vårt nätverk av konsulter och forskare.

Vi har egna ramavtal och finns som underkonsulter i andra ramavtal, t ex Kammarkollegiets ramavtal där statliga myndigheter kan avropa organisations- och ledarutvecklingstjänster.