Lyhra Organisation

Lyhra Organisation

FÖRÄNDRINGSNAVIGATION

Vi erbjuder förändringsnavigation under utvecklings- och förändringsprocesser. Det innebär att vi kan finnas med som strategisk partner i ert förändringsarbete, men också som processledare inför beslut och i förankring. Vi hjälper er att få balans mellan det strategiska, strukturella och mänskliga perspektivet. Vi finns med som stöd under hela förändringsresan, eller i delar av den.

KULTUR OCH VÄRDEGRUND

I en föränderlig omvärld är det viktigt att organisationskulturen stödjer det gemensamma uppdraget. Lyhra leder värdegrundsarbeten där chefer och medarbetare aktivt deltar i utformandet. Det övergripande syftet är att utveckla ändamålsenliga beteenden, stärka förtroendet för verksamheten samt främja arbetsglädje hos medarbetarna.

MÅL, VISIONS- OCH STRATEGIUTVECKLING

Lyhra skapar arenor där medarbetarna engageras i mål- och visionsarbeten. En ny strategi gör skillnad endast om arbetssätt, samarbeten och vägval förändras i vardagen, och att vi rör oss framåt i en gemensam riktning, med en gemensam målbild i fokus.

DIALOGBASERADE ANALYSER OCH UTVÄRDERINGAR

Vi genomför organisationsanalyser och utvärderar förändringssatsningar av olika slag. Vi intervjuar, leder fokusgrupper och sammanfattar resultat. Vi utvärderar och följer upp förändrings- och utvecklingsarbeten. Vi använder dialog och kommunikation som verktyg och har metoder för att involvera organisationens aktörer och belysa olika perspektiv.

PROCESSLEDNING VID WORKSHOPS OCH KONFERENSER

Vi underlättar och processleder möten för att skapa gemensamma målbilder och förhållningssätt. Vi hjälper till att förverkliga visioner och strategier så att de blir verklighet och vardag. Vi ser till att förändringar blir förankrade på olika nivåer i organisationen.