Lyhra Samhälle

Lyhra Samhälle

SAMVERKAN ÖVER GRÄNSER

Samhällsutmaningar kräver samverkan över gränser. Komplexiteten ökar liksom medvetenheten om att samhällsfrågor inte går att lösa i stuprör. Lösningen är samverkan – mellan myndigheter, över organisationsgränser, mellan professioner, enheter och avdelningar. Vi arbetar både på politiker- och tjänstemannanivå, gärna i en kombination. Har ni ett dilemma där olika aktörer behöver samverka för att få till en hållbar lösning, då kan vi hjälpa till.

IBA – EN MODELL FÖR SAMVERKAN

En god samarbetskultur förutsätter tillit, förtroendefulla relationer och förståelse för det gemensamma uppdraget. Och inte minst – att vi rör oss framåt i en gemensam riktning, med en gemensam målbild i fokus.

Ett av Lyhras verktyg är den forskningsbaserade IBA-modellen som kompletterar vår bas som bygger på gestaltmetodik och förändringsledarskap. The Inquiry Based Approach (IBA) är ett arbetssätt för att underlätta lärande och samverkan över sektors- och professionsgränser. Arbetssättet stödjer aktörer med olika perspektiv och roller att bygga en gemensam förståelse och komma till ett gemensamt agerande.

DIALOGBASERADE UTVECKLINGSPROCESSER

Vi använder dialog och kommunikation som verktyg och har metoder för att involvera aktörer och belysa olika perspektiv. Vi genomför dialogbaserade nulägesanalyser, mål- och visionsarbeten och utvärderingar. Vi intervjuar, leder fokusgrupper och sammanfattar resultat. Vi tar fram underlag för beslut och val av förändringsstrategi. Vi utvärderar och följer upp förändrings- och utvecklingsarbeten.