Medarbetarutveckling – en
förutsättning för tillitsbaserat
ledarskap?

Tillitsbaserat ledarskap bygger på tanken att det är viktigt att ta tillvara alla
medarbetares kompetens, erfarenhet och engagemang. Att beslut i möjligaste
mån fattas av dem som har mest kunskap om verksamheten. Vad man ofta
missar är att ökat medarbetarinflytande också innebär ett ökat ansvar, och att
det förutsätter förmågor som har med kommunikation och beslutsfattande att
göra. Vi behöver alla vara bra på att samarbeta, hantera konflikter, ta in olika
perspektiv, kompromissa och se helheter.

Läs mer här i vårt Whitepaper.