Satsa på en digital ledararena våren 2022

Efter en höst då många successivt har återgått till fysiska möten är det nu mer osäkert igen. Hur kommer det att bli med möjligheten att samla grupper under våren? Här är några exempel på insatser som Lyhra utvecklat och genomfört digitalt under det senaste året, och som vi kan anpassa och erbjuda både digitalt och fysiskt för chefer och ledare i din organisation. Det konkreta upplägget skräddarsyr vi i dialog.

Förändringsledarutbildning ATT LEDA OCH KOMMUNICERA FÖRÄNDRING
Under utbildningen presenteras principer för framgångsrik förändring, vad säger forskning och beprövad erfarenhet. Den ger teoretisk förståelse och praktiska verktyg för att lyckas med förändrings- och utvecklingsarbeten.

Chefsutbildning ATT LEDA GRUPPER OCH TEAM
Utbildningen ger en teoretisk och forskningsbaserad grund om grupper och gruppers utveckling. Den bidrar också till reflektion, erfarenhetsutbyte och ökad självkännedom. Det finns också utrymme för lärande kring deltagarnas frågeställningar och aktuella ledarutmaningar.

DIALOGGRUPPER för chefer (grupphandledning, backstagegrupper)
Forskning om ledarutveckling visar att sk. peer learning, dvs lärande genom chefskollegor, är en effektiv metod för lärande om ledarskap. Vi har mycket goda erfarenheter av att samla en mindre grupp chefer i en serie möten där reflektion, lärande och erfarenhetsutbyte står i fokus. Gruppen leds av en erfaren organisationskonsult som dessutom själv har varit chef och ledare.

GENERATIONSLÄRANDE – för nya och erfarna chefer
Lyhra erbjuder en modell för ”generationslärande” till organisationer som vill pröva på en lite annorlunda form för ledarutveckling och som tror på kraften i en god dialog. Erfarna chefer möter nya chefer för att på ett systematiskt och engagerande sätt byta erfarenheter och utforska den energi som skapas när de två positionerna möts.

INDIVIDUELL LEDARUTVECKLING – chefshandledning/coachning
I en serie samtal får chefen stöd i att utveckla sitt ledarskap, hantera vägval och aktuella dilemman. Arbetet inleds med att utvecklingsbehov identifieras och man kommer överens om mål med utvecklingsprocessen. Målen sätts på en så övergripande nivå att det är möjligt att hantera uppkomna och utmanande situationer i chefens vardag.

INTERNA INSPIRATIONSSEMINARIER
Vi erbjuder interna seminarier på olika teman, relevanta för chefer, alltid kopplade till aktuell forskning. De kan läggas upp som kortare inspel där deltagarna tar del av presentationer eller som en kombination av kunskapsdelning, reflektion och erfarenhetsutbyte i mindre grupper.

Exempel på teman där vi kan bidra
– Ledarskap i komplexitet och förändring
– Hållbart ledarskap i tider av omställning
– Förändringsledning – forskning och verktyg
– Värdegrundens sammanhang och nytta
– Mål som frigör energi, kreativitet och arbetsglädje
– Att leda meningsfulla möten
– Förändringskommunikation, möten som verktyg i förändring
– Att hantera konflikter och motsättningar
– Leda i samverkan, förändringsprocesser över gränser
– Indirekt ledarskap – för chefer som leder chefer
– Att leda ledningsgrupper
– Distansledarskap – möjligheter och utmaningar
– Att leda och utveckla team
– Det mänskliga perspektivet – motivation och drivkrafter
– Att möta ängslan och oro hos medarbetare

Kontakta oss gärna så kan vi prata mer om ett upplägg som skulle passa just er.