I skarpt läge sätts teamingkulturen på prov

Välfungerande samarbeten är idag mer avgörande än någonsin. Vi befinner oss i en situation vi aldrig tidigare ställts inför och måste snabbt hitta kreativa lösningar på nya och mycket svåra utmaningar. Det är nu organisationens teamingkultur sätts på prov.

Stresspåslag riskerar att leda till enögdhet och snävare ramar. Vi springer åt olika håll och löser våra egna problem i stället för att kraftsamla, lyfta blicken och ta till vara olika perspektiv. Silotänket riskerar att stärkas samtidigt som behovet av samordning, nya perspektiv och gemensamma strategier är större än någonsin. Den kollektiva förmågan minskar då den behövs som mest.

Teaming är viktigare än någonsin

Begreppet teaming handlar om förmågan att mötas och ”teama” ihop sig och lösa problem tillsammans med kollegor både inom och utanför det egna teamet. Våra vanliga sätt att samarbeta utmanas och det är viktigare än någonsin att kunna teama ihop oss i nya konstellationer, etablera samarbeten över de vanliga gränserna och att vara kreativa tillsammans med människor som vi kanske inte känner så väl. Traditionell teamutveckling bygger på att team består av en grupp människor som utvecklas tillsammans över tid. Tucker, Wheelan och Schutz är några av de mest kända teoribildarna kring hur man bygger högpresterande team. Gemensamt för dessa teorier är att grupper och individer genomgår olika faser av lära känna varandra, kunna hävda sig själva, hantera konflikter, hitta strukturer och bli effektiva, med psykologisk trygghet och fokus på uppgiften som följd. Man hittar många exempel från idrotten där man utvecklat väl sammansvetsade team, med gemensamma mål, där alla har olika roller och man behöver varandra för att lyckas.
Detta ifrågasätts dock mer och mer, eftersom många inte längre jobbar i fasta team, med återkommande och tydliga mål. Med kunden i fokus behöver samarbeten över gränser stärkas och förmågan till självorganisering blir central.

Det finns inte längre tid att utveckla team i traditionell mening. Samtidigt är det idag allt viktigare att människor samarbetar…

Det finns inte längre tid att utveckla team i traditionell mening. Samtidigt är det idag allt viktigare att människor samarbetar och lär av varandra och vågar ifrågasätta tankar och beslut. Det är i denna kontext som forskningsfältet Teaming uppkommit. Amy Edmondson, professor på Harvard, är den forskare och författare som är mest känd inom detta område. Begreppet teaming handlar om förmågan att mötas och “teama ihop sig” och lösa problem tillsammans med kollegor både inom och utanför det egna teamet. Människor ingår i fler sammanhang och grupperingar med ökade krav på samarbetskompetens och perspektivförståelse.

Teaming bäddar för effektiva samarbeten

Att utveckla en teamingkultur handlar om att öka förmågan att samarbeta flexibelt, i de konstellationer som behövs för att klara uppdraget. I organisationer med god förmåga till Teaming kännetecknas kulturen av tillit och förtroende som överbryggar det faktum att vi människor ofta har svårt att lita på dem vi inte känner. Våra naturliga försvar, som att visa oss överdrivet duktiga för att vinna respekt, eller att bli tysta av rädsla för att verka okunniga, ligger i vanliga fall i vägen för effektiva samarbeten. Den kultur som teaming skapar blir det ”operativsystem” som både chefer och medarbetare känner tillit till. Teaming skapar därför förutsättningar för effektiva samarbeten.

Fem steg för att skapa rätt förutsättningar för Teaming
 1. Kommunicera ärligt och öppet
  Det innebär att erkänna misstag, erkänna okunskap, ställa frågor, be om hjälp – även om det känns utmanande och man riskerar sin ”stolthet”.
 2. Reflektera tillsammans
  Det är värdefullt att regelbundet lyfta upp frågan om hur man samarbetar och hur det går, även om det tillfälligt tar fokus från sakfrågan.
 3. Lyssna för att förstå
  Det är viktigt att ha en ödmjukhet kring det faktum att vi som individer bara kan se en del av sanningen och behöver tillämpa kompletterande synsätt.
 4. Experimentera
  Inta ett iterativt förhållningssätt kring lösningar där det finns osäkerhet med i bilden. Stå ut med det faktum att vi inte ser eller kan planera för hela förändringsresan. Se organisationen som en levande organism som förändras så fort den utsätts för nya betingelser.
 5. Integrera
  Ta in synpunkter och hitta lösningar som tar hänsyn till komplexiteten i uppgiften – var inte för snabb på enkla lösningar. Det kan vara mycket värdefullt att spegla den egna kulturen mot ovanstående, och resonera kring hur ni kan skapa bättre förutsättningar för mer effektiva samarbeten, särskilt i den utmanande tid vi nu har framför oss.

Har du några funderingar kring detta ämne? Välkommen att kontakta mig eller någon av mina kollegor på Lyhra!

Gunnar Wallin
Organisationskonsult
Lyhra

Vill du veta mer om hur vi på Lyhra kan stötta er och ge er rätt verktyg för att stärka ert samarbete och Teaming? Välkommen att kontakta oss.

*Källa Amy C. Edmondsson: Teaming – How organisations Learn, Innovate and Compete in the Knowledge Economy, Harvard Business School 2012, Edmondson, Amy C., and Jean-François Harvey. Extreme Teaming: Lessons in Complex, Cross-Sector Leadership, 2017