Blogg: Medarbetarutveckling – en förutsättning för tillitsbaserat ledarskap?

Tillitsbaserat ledarskap bygger på tanken att det är viktigt att ta tillvara allas kompetens, erfarenhet och engagemang. Att beslut i möjligaste mån fattas av dem som har mest kunskap om verksamheten. Vad man ofta missar är att ökat medarbetarinflytande också innebär ett ökat ansvar, och att det förutsätter förmågor som har med kommunikation och beslutsfattande att göra. Vi behöver alla vara bra på att samarbeta, hantera konflikter, ta in olika perspektiv, kompromissa och se helheter.

Många chefer vi möter vill involvera sina arbetsgrupper mer i utvecklings- och förändringsarbeten, men ger ofta upp när de stöter på utmaningar i form av passivitet eller konflikter. Dessutom saknar grupper ofta lämpliga arbetsformer för att hantera svåra frågor och lösa komplexa problem. Allt detta gör att motståndet blir för stort. Lösningen blir då att ledningen fattar beslut – ”så slipper man alla diskussioner”. Man stärker då upp det hierarkiska systemet utan att man egentligen vill det.

Fokus på medarbetarutveckling bidrar till en mer framgångsrik verksamhet

Ett problem är att vi drar oss för att lyfta upp viktiga egenskaper hos individen – såsom öppenhet, nyfikenhet och perspektivtagande. Ett annat att vi pratar alldeles för lite om gruppers förmågor att hantera svåra frågor och att det finns en bristande insikt på många håll om hur mycket gruppklimatet och arbetsformerna påverkar vårt sätt att fungera.

Många tänker att personliga egenskaper och beteenden inte går att göra något åt, att man får acceptera att vissa alltid pratar för mycket, eller att andra sällan bidrar i diskussioner.

Många tänker att personliga egenskaper och beteenden inte går att göra något åt, att man får acceptera att vissa alltid pratar för mycket, eller att andra sällan bidrar i diskussioner. Modern forskning kring vuxenutveckling visar tvärtom att med tillräcklig trygghet kan och vill de flesta människor utvecklas. Organisationer som sätter både verksamhetens och medarbetarnas utveckling i fokus blir attraktiva som arbetsgivare och mer framgångsrika i sin verksamhet.

Sex principer för framgång

I boken ”An Everyone Culture” undersöker Robert Kegan och Lisa Lahey ett antal företag som nått framgång genom att arbetat satsat på att stödja medarbetarnas personliga utveckling. Några av principerna i dessa organisationer är att:

● Organisatorisk framgång och individernas utveckling går hand i hand.
● Utveckling av alla medarbetare i det dagliga arbetet är mer lönsamt än externa kurser för några utvalda.
● Vi har både kvaliteter och fallgropar – och att personlig mognad handlar om att kunna hantera fallgroparna och agera flexibelt utifrån situationens behov.
● Vi behöver en trygg hemvist – ett eget team – där vi kan vara öppna med våra utvecklingsområden och experimentera med nya beteenden.
● Feedback på hur man uppfattas av andra är viktiga nycklar för egen utveckling.
● Det uppstår motstånd vid all utveckling och det behövs stödjande strukturer och rutiner för att hålla processerna levande.

Grupper och organisationer som tar fasta på dessa principer har större möjlighet att skapa en uppåtgående spiral av ansvarstagande, kreativitet och samarbete, där distribuerat beslutsfattande och ett tillitsbaserat ledarskap verkligen får det genomslag man önskar.

Vill du veta mer om hur vi på Lyhra kan stötta er och ge er rätt verktyg för grupp- och medarbetarutveckling? Välkommen att kontakta oss.

Gunnar Wallin
Organisationskonsult
Lyhra